Algemene voorwaarden
Erkenning van onze voorwaarden
De volgende voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of van werk door Electro Devosco BVBA. De koper/besteller wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden, ongeacht de klant handelaar dan wel consument is.  

Offertes
Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Onze plannen, tekeningen, schetsen, opgaven, devis en berekeningen blijven onze eigendom en kunnen zonder onze voorafgaandelijke instemming onder geen beding aan derden worden meegedeeld. Onze offertes zijn slechts geldig voor een maximum termijn van 1 maand na datum van de offerte. Zo de bestelling later geplaatst wordt, dient er expliciet aanvaarding te zijn door ons en kan dit tot prijsherziening aanleiding geven en of wijziging van de modaliteiten in welk geval de koper kan afzien van de bestelling.  

Bestelling
a) eenmaal de bestelling is geplaatst, is annulering of terugzending enkel mogelijk mits wederzijds akkoord. Zo de overeenkomst daarentegen door één der partijen eenzijdig verbroken wordt, kan de andere partij geheel of gedeeltelijk, ofwel de volledige uitvoering in natura ervan eigen, ofwel schadevergoeding vorderen, gelijk aan 30% van het nog uit te voeren gedeelte, waarbij het uitgevoerde gedeelte in elk geval volledig dient betaald te worden. Als uitgevoerd wordt beschouwd; alles wat op maat is gemaakt of dient gemaakt, geïnstalleerd is en reeds in productie/bestelling is.
b) indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of gelijkwaardige feiten tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.  

Voorschotten
Eenmaal de bestelling is geplaatst, dient onmiddelijk een voorschot betaald van 30% op de waarde van het contract. Pas vanaf ontvangst van dit voorschot ontstaan enige rechten van de koper/besteller.  

Waarborg
De waarborg op onze goederen beperkt zich tot de vervanging en dit gratis van alle door ons gebrekkig bevonden stukken, met uitsluiting van welkdanige vergoeding. Het gebrek van de zaak mag niet te wijten zijn aan een handeling of nalaten door de koper. Goederen welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, vallen buiten onze verantwoordelijkheid voor wat de waarborg betreft. Voor deze gelden enkel de waarborgen van de respectievelijke fabrikanten. Goederen geplaatst door ons die aangeleverd werden door de klant genieten geen enkele garantie van ons, ook niet qua werkuren indien zich er een probleem mee voordoet.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief bedrijfsschade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan ons toerekenbaar en dan na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Wederpartij vrijwaart ons in dit verband tegen aanspraken van derden. Indien wij er toch toe gehouden zouden zijn enige schade te vergoeden aan wederpartij, dan zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan 5% van het offertebedrag, dan wel - in geval van regie - maximaal 5% van de gezonden facturen. Elke aanspraak op schadevergoeding of herstel van voor de oplevering ontstane schade, vervalt indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering schriftelijk kenbaar is gemaakt.  

Prijzen
De prijslijsten van door ons elders aangekochte artikelen blijven geldig zolang er geen prijsverhoging wordt toegepast vanwege onze leveranciers.
Dienen wij goederen voor de klant te importeren, dan zullen verhogingen van taksen, verzekeringspremie, vervoertarieven, enz..., welke pas ingetreden zijn na het tot stand komen van de verkoop en die de prijs bezwaren, voor hetzelfde bedrag aan de klant doorgerekend worden. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelf verwerkt herverkoopt, draagt hij vanaf dat ogenblik aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop. Indien wij op een werk speciaal moeten terugkomen voor een bijkomende bestelling of voor afwerking van de oorspronkelijk bestelde inrichting ingevolge nalatigheid of wens van de klant of van derden, zal voor dit gedeelte het vervoer en de werkuren aangerekend worden, aan regie prijzen vanaf onze fabriek tot terug in onze fabriek, zelfs moest deze bestelling in de offerte begrepen zijn.
Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden, of meerwerken die gevraagd worden, zullen door ons na uitvoering eveneens aldus in regie verrekend worden. In regie uitgevoerd wordt geacht, alle werken en leveringen die niet begrepen zijn in een aanvaarde offerte.  

Leveringen
De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock-out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, ..., alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden.
Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste.
Geen enkele order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijn vervallen.
Schadevergoeding ingevolge laattijdige levering is slechts mogelijk indien bij de bestelling expliciet schriftelijk en individueel is bedongen dat een bepaalde leveringstermijn een resultaatsverbintenis inhoudt.
In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek.
Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant. Alle goederen, materialen en werkgerief dat op de werf is, valt onder de bewakingsplicht van de bouwheer.  

Plaatsing
Werken van andere aannemers, voortvloeiend uit de werken uitgevoerd door ons vallen buiten het kader van het aangenomen werk.

Klachten
Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van levering, zowel in geval van verkoop als aanneming, op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 48 uur na de levering van de goederen en/of binnen deze termijn vanaf de voltooiing van het werk.
Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding.
In geen geval zullen klachten worden aanvaard alvorens integrale betaling van de prijs, met inbegrip van het gedeelte waarop de klacht betrekking heeft. Geen enkele reden kan de datum van betaling opschorten. De integraal verschuldigde sommen dienen niettegenstaande elk bezwaar voldaan te worden op de voorzien datum. De koper erkent zich in dit verband niet te kunnen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering (ENAC).

Eigendomsrecht
Alle goederen blijven onze eigendom totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit aandere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen.
Wanneer sprake is van aanneming of montage, blijven de goederen onze eigendom zolang zij nog te identificeren zijn, in alle geval tot op het ogenblik vna de voorlopige oplevering ervan. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen.
Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, docht niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen.
Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant zodra de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering.
De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die geen eigendom is van de koper. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de eigenaar bekend maken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
Alle kosten, verband houdend met de revindicatie van onze goederen vallen ten laste van de koper.
Ook de kosten om het materiaal terug te halen, vallen ten laste van de koper, onverminderd diens plicht de goederen te betalen.
Onze ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. blijven uitsluitend onze eigendom en mogen in geen geval gereproduceerd, nagebootst of aan concurrenten overgedragen worden, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van het totale factuurbedrag van het project en dit onverminderd vervolging voor de rechtbank.

Betaling
Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking onmiddellijk betaalbaar te Lendelede of op de door ons aan te wijzen bankrekening. Wij behouden ons het recht voor om betaling van voorschotten te vragen, of waarborgen tot betaling. Indien hieran niet voldaan wordt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zolang te schorsen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaande saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd zijn. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12% met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. De in gebreke bljivende klant dient in te staan voor alle schade en kosten, ook de kosten en honoraria van onze raadslieden, voortvloeiend uit de inning van de vordering. Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel enig ander betalingsmiddel doet geen afbreuk van de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan.
Het wordt uitdrukkelijk voorzien dat een gebrek in de werking of vereiste herstellingen onder geen enkele voorwaarde een reden kunnen zijn tot niet-betaling of tot vertraging van de betaling die de koper nog verschuldigd is.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij ongerechtvaardigde niet-betaling van de factuur zijn wij gerechtigd alle lopende contracten op te zeggen zonder dat schadevergoeding kan geëist worden. Betaling van de slotfactuur houdt aanvaarding van de werken in.

Juridische bevoegdheid
De overeenkomsten zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden conform het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd, behoudens andersluidende keuze van Electro Devosco BVBA.